Biuletyn Infor. Publ

szukaj informacji

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWO-WYPOCZYNKOWEGO W ŁOPUSZNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie zwany dalej w skrócie „GOSW" jest jednostką organizacyjną Gminy Łopuszno prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 2. Jednostka budżetowa GOSW została utworzona na mocy uchwały, działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

a) ustawy  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./,
b) ustawy z dnia 21 listopada    2008 r. o    pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./,
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,
d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./,
e) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą GOSW jest Łopuszno, ul. Włoszczowska 40 a terenem działania obszar gminy Łopuszno.

§ 4. Nadzór nad działalnością GOSW sprawuje Wójt Gminy Łopuszno.

Rozdział II
Cele i zakres działania

§ 5. Celami GOSW jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łopuszno w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym terenów' rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 6. Do podstawowych zadań GOSW w szczególności należy:
1) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
2) prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej na obiektach powierzonych przez Wójta Gminy Łopuszno,
3) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej organizatorom na organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym, sportowym, sportowo - rekreacyjnym i turystycznym,
4) współdziałanie z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomagania organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.
5) organizowanie lub współorganizowanie we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami imprez masowych w zakresie różnych form aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.
6) propagowanie i kształtowanie świadomości społecznej służące przejawianiu inicjatyw v\ zakresie masowej kultury fizycznej.

Rozdział III
Organizacja GOSW


§ 7.1. Działalnością GOS W kieruje Kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownik zarządza mieniem GOSW w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

3. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki.
2) przedkładanie organom gminy programów' działania,
3) przedkładanie sprawozdań ze stanu majątkowego i działalności,
4) zarządzanie majątkiem oddanym w zarząd GOSW i dbanie o jego stan techniczny,
5) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego GOSW i jego realizacja,
6) zawieranie umów z wykonawcami prac remontowo - budowlanych prowadzonych na obiektach GOSW,
7) zawieranie umów najmu urządzeń będących w zarządzie GOSW,
8) zawieranie umów z użytkownikami powierzchni reklamowych,
9) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
10) ponoszenie odpowiedzialności za dyscyplinę i porządek na terenie GOSW,
11) Oprowadzenie polityki kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie).

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika jednostki wykonuje Wójt Gminy Łopuszno.

5. Zatrudnianie Kierownika GOSW następuje w drodze ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§8.1. Kierownik GOSW wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu praw-a pracy.

2. W GOSW zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, pracowników administracji oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością placówki.

3. W GOSW może być zatrudniona osoba, jeżeli posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje dla danego stanowiska pracy.

4. Zasady wynagradzania, wymagania kwalifikacyjne kierownika i pracowników' GOSW określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i wydany na jego podstawie regulamin wynagradzania.

 

§9.1. Strukturę organizacją oraz zakresy działania jednostki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez kierownika GOSW.

2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Łopuszno w formie zarządzenia.

3. GOSW działa w' oparciu o roczny plan pracy opracowany przez Kierownika GOSW i zatwierdzony przez Wójta Gminy Łopuszno.


Rozdział IV
Mienie GOSW


§ 10.1. Mienie GOSW stanowi własność komunalną, pozostającą w jego zarządzie.

2. Przyjęcie przez GOSW poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd i administrację następuje w drodze stosownego zarządzenia Wójta Gminy Łopuszno i protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 1 i. GOSW gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego ochronę.

§ 12. Zgodę na zbycie zbędnych środków trwałych przez GOSW. pozostających w jego zarządzie wyraża Wójt Gminy Łopuszn na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 13. GOSW zobowiązany jest do prowadzenia właściwej ewidencji i przeprowadzenia okresowych inwentaryzacj i.

Rozdział V
Gospodarka finansowa GOSW


§ 14.1. GOSW pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOSW' jest roczny plan finansowy opracowany zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. GOSW prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi gminne jednostki budżetowe i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. GOSW prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasadach obowiązujących jednostkę budżetową.

5. GOSW posiada odrębny rachunek bankowy.

6. Obsługę finansowo-księgowąjednostki prowadza służby GOSW.

7. Kierownik GOSW ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad gospodarką finansową.

Rozdział VI
Pełnomocnictwa


§ 15.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOSW upoważniony jest samodzielnie kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łopuszno.

2.    Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Łopuszno.

3.    Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział VII
System kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad działalnością GOSW


§ 16.1. Kontrolę wewnętrzną w GOSW sprawują:

1)    Kierownik GOSW w zakresie ogólnej działalności i realizacji nałożonych na GOSW' zadań.
2)    Główny Księgowy GOSW w zakresie spraw finansowych.
3)    Inni pracownicy w zakresie ustalonym przez Kierownika GOSW.

2. Dla celów bieżącego zarządzania i zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania GOSW kierownik ustala regulamin kontroli zarządczej i jest za nią odpowiedzialny.

§ 17. Kontrolę zewnętrzną nad działalnością GOSW sprawują:

1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Łopusznie.

2) Wójt Gminy Łopuszno lub osoba przez niego upoważniona.

3) Inne organy upoważnione przepisami prawa do kontroli zakresu działania jednostki.

Rozdział VII
Przepisy końcowe


§ 18. Statut GOSW uchwala Rada Gminy w Łopusznie.

§ 19. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Rady Gminy w Łopusznie pdf 476.01 KB Super User
Statut GOSW w Łopusznie pdf 1.13 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 lipiec 2020 06:52 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 06:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 07:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 lipiec 2020 07:25 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 07:26 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 07:30 Super User

MGOSiR Łopuszno

czerwiec 2024
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

statystyka BIP

Użytkowników:
2
Artykułów:
24
Odsłon artykułów:
79197